In dit privacy statement leggen we uit waarom wij jouw persoonsgegevens verwerken en op welke manier we dat doen. Heb je vragen over dit privacy statement, neem dan contact op met onze FG (Functionaris Gegevensbescherming) via info@geleidehond.nl of 020 496 9333.

Het privacy statement van KNGF Geleidehonden (hierna: "wij") wordt van tijd tot tijd gewijzigd. Bezoekers van onze sites wordt geadviseerd periodiek ons privacy statement te lezen. 

Toepasselijkheid 

Dit privacy statement ziet toe op al onze verwerkingen. Deze privacy voorwaarden zijn van toepassing op het bezoek aan en gebruik van onze websites van, alsmede op of via deze website aan jou ter beschikking gestelde informatie, aanbevelingen en/of diensten.

Privacy statement

Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verwerken donateurschap of eenmalige gift

Wij leggen persoonsgegevens vast van relaties, donateurs of giftgevers (hierna: "donateur") zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum, e-mailadres en financiële gegevens ter uitvoering van het donateurschap of verwerking van een eenmalige gift.

 • Bedanken en informeren

Bovengenoemde gegevens kunnen wij gebruiken om de donateur telefonisch, per post en of e-mail te bedanken voor de donatie of te informeren over onze missie, onze honden, nieuws en evenementen. Wij doen ons best de donateur vooraf aan de gift of machtiging te informeren over wat de donateur per jaar aan informatie van ons kan verwachten. Heb je een vraag of klacht hierover, geef het dan aan ons door. Je kunt ons bellen, schrijven of een e-mail sturen of contact opnemen via onze social media kanalen.

 • Optimalisatie e-mail 

Om de inhoud van onze e-mails te optimaliseren kunnen wij specifieke gegevens zoals open- en klikratio op onze e-mails op individueel niveau bekijken en vastleggen. Dit doen wij om onze berichtgeving zo interessant mogelijk te houden voor onze lezers.

 • Social media advertentie-mogelijkheden

Om aan jou gerichte posts of advertenties te tonen kunnen wij gebruikmaken van de mogelijkheden die sociale media-platforms bieden om via hen te adverteren, zoals Facebook doelgroepen. Wij maken geen gebruik van custom audiences op basis van e-mailadressen.  

Via de privacy instellingen van het social media kanaal kun je je afmelden voor advertenties of je voorkeuren wijzigen. 

 • Verwerken van aanvragen voor een geleidehond

Wij leggen persoonsgegevens vast van potentiële cliënten zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum, e-mailadres en relevante medische gegevens om de aanvraag in behandeling te kunnen nemen.

 • Verwerken van aanmeldingen als puppypleeggezin

Wij leggen persoonsgegevens vast van potentiële puppypleeggezinnen zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en woonsituatie ter verwerking van de aanmelding.

 • Verwerken van aanvragen van brochures, aanmeldingen voor de beleving of uitnodiging van een gastspreker

Wij leggen persoonsgegevens zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres ter verwerking van brochure aanvragen, aanmeldingen voor de beleving of gastspreker aanvragen.

 • Verwerken van sollicitaties

Voor het in behandeling nemen van je sollicitatie verwerkt KNGF Geleidehonden jouw persoonsgegevens. Je sollicitatiebrief en CV wordt met jouw toestemming maximaal een jaar door ons bewaard. Na dit jaar worden al je gegevens verwijderd.

Hoe verwerken wij persoonsgegevens ?

Wij verwerken persoonsgegevens op de volgende manieren:

 • Database: gegevens van donateurs worden in een beveiligd systeem bewaard. Wij maken daarvoor gebruik van SalesForce en de geïntegreerde Converse Payment applicatie.
 • E-mailverzending: voor het versturen van e-mails naar onze donateurs, abonnees of cliënten met e-mailadres maken wij gebruik van het online platform SalesForce Marketing Cloud.
 • Werving via derden: Telemarketingbureaus en Direct dialogue bureaus ontvangen en of verwerken persoonsgegevens van donateurs voor KNGF Geleidehonden. Bekijk ook onze sms-actievoorwaarden.
 • Drukwerkverzending: de drukkerij verwerkt persoonsgegevens die nodig zijn om drukwerk, zoals ons relatiemagazine en andere mailing van KNGF Geleidehonden, te versturen. 
 • Online betalingen: donaties via iDeal en/of creditcard verlopen via Buckaroo Payment Service Provider. Buckaroo verwerkt de betaling tussen ons donatieplatform en jouw bank of creditcard-aanbieder.
 • Bijzondere persoonsgegevens: gegevens van cliënten en vrijwilligers worden in een speciaal voor KNGF Geleidehonden ontworpen, beveiligd systeem bewaard. 
 • Bijzondere gegevens: om de aanvraag voor een geleidehond in behandeling te kunnen nemen, leggen wij bijzondere gegevens vast, die via het online formulier 'Blindengeleidehond', 'Assistentiehond' of 'PAWS' zijn verkregen.
 • Bijzondere dienstverlening voor onze cliënten: vanaf het moment dat je cliënt van ons bent, ontvang je op het opgegeven e-mailadres de cliënten nieuwsbrief, waarin belangrijke mededelingen staan, maar ook incidenteel commerciële boodschappen in kunnen verschijnen.

Welke cookies plaatsen wij?

Wij gebruiken vier typen cookies: advertentie, tracking, functioneel, en analyserend. Lees op de pagina Cookieverklaring meer over deze typen cookies en het gebruik ervan. 

Rechten van betrokkenen

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wil je van je rechten gebruikmaken neem dan contact met ons op via info@geleidehond.nl of 020 496 9333. Wil je meteen een verzoek indienen, denk dan aan het meesturen van jouw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs. 

 • Informatie, inzage en rectificatie

Uiteraard kun je inzien welke persoonsgegevens wij van jou verwerken. We vertellen je dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.

Heb je het idee dat wij verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het ons weten, dan passen we het aan.

 • Vergetelheid

Je kunt de persoonsgegevens die wij van jou hebben verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken. 

 • Afmelden e-mail

Indien je geen e-mail meer wilt ontvangen van KNGF Geleidehonden, kun je gebruik maken van een afmeldlink onderaan elke e-mail van KNGF Geleidehonden. Met uitzondering van zogenoemde transactionele e-mails, zoals de automatische bevestiging van een registratie via een online formulier. 

 • Afmelden voor campagnes en nieuwsbrieven

Als je een donatie hebt gedaan kan je adres, e-mailadres of telefoonnummer door ons worden gebruikt zodat we je kunnen informeren over onze nieuwe campagnes. Dit kan gebeuren per post, e-mail of telefoon. In iedere e-mail of na elk telefoongesprek hebben we een mogelijkheid opgenomen om je af te kunnen afmelden tegen deze vorm van communicatie

 • Beperking

Heb je het idee dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken.

 • Bezwaar (verzet)

Voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je bezwaar indienen. Gaat het om marketing? Dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen. 

Wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken schriftelijk meedelen of er persoonsgegevens zijn verwerkt en of wij aan het verzoek tot wijziging of verwijdering kunnen voldoen. De wijziging van de gegevens zal ook worden doorgegeven aan betrokken derden mits dit mogelijk is en of geen onevenredige inspanning kost. Mochten wij het verzoek tot verwijdering weigeren dan zal dit schriftelijk worden uitgelegd. 

 • Overdraagbaarheid (export persoonsgegevens)

Dit is een nieuw recht onder de AVG om je persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht je hiervan gebruik willen maken, neem dan contact met ons op. 

De export bevat een overzicht van de persoonsgegevens, een omschrijving van het doel van de verwerking, de gegevens waarop de bewerking betrekking heeft en de ontvangers van de gegevens of herkomst van de gegevens. 

Bewaartermijn persoonsgegevens

De bewaartermijnen van persoonsgegevens hebben wij vastgelegd. De termijnen verschillen per doel en of database. Wil je meer weten over de bewaartermijn van de persoonsgegevens die we van jou hebben? Stuur ons dan een e-mail met de informatie die je wilt opvragen. 

Nietigheid 

Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Is of wordt dit privacy statement gedeeltelijk ongeldig, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van dit privacy statement, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte. Bezoekers van onze sites wordt geadviseerd periodiek ons privacy statement te lezen. 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

Dit privacy statement is uitsluitend onderworpen aan het Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met dit privacy statement ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam. 

Beveiliging

Wij zorgen voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van al onze systemen waarin persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen we zeker dat gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie bevoegd toe zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Alle door jou verstrekte informatie wordt door ons en door onze samenwerkingspartners vertrouwelijk en volgens de AVG behandeld. Wij zijn lid van DDMA, de branchevereniging van organisaties die gebruik maken van data om gericht en persoonlijk met hun achterban te communiceren. Wij verplichten ons mede via het DDMA Privacy Waarborg om de verwerking van persoonsgegevens nauwkeurig uit te voeren.  

Klacht of opmerking delen?

Wij zijn graag op de hoogte als er een klacht is over één van onze activiteiten. Je kunt ons bellen, schrijven of een e-mail sturen of contact opnemen via onze social media kanalen.

Via veelgestelde vragen lees je antwoorden op vragen over bijvoorbeeld het steunen van ons werk of als je een klacht wilt indienen over één van onze fondsenwervende activiteiten. Heb je een vraag of opmerking over ons privacy statement, neem dan contact op met onze FG (Functionaris Gegevensbescherming).

Jouw klacht wordt vertrouwelijk en persoonlijk behandeld. Bekijk hier onze klachtenprocedure. 

Tevens verwijzen wij je naar de Autoriteit Persoonsgegevens, de Nederlandse gegevensbeschermingsautoriteit en het zelfstandig bestuursorgaan dat in Nederland bij wet als toezichthouder is aangesteld voor het toezicht op het verwerken van persoonsgegevens.

Vestigingsadres, inschrijvingsnummer en KvK registratie 

KNGF Geleidehonden
Amsteldijk Noord 42, 1184 TD Amstelveen

Bij de Kamer van Koophandel Amsterdam ingeschreven onder de naam:
Stichting Koninklijk Nederlands Geleidehonden Fonds
Inschrijvingsnummer: 41200230
BTW-nummer: NL00.29.59.197.B.01

Laatst gewijzigd: juni 2021

Onze website gebruikt cookies