1. Definities 

KNGF: de stichting Koninklijk Nederlands Geleidehondenfonds, gevestigd te Amstelveen.
Leverancier: de verkoper, leverancier, aannemer of opdrachtnemer waarmee KNGF een overeenkomst sluit of mogelijk voornemens is een overeenkomst te sluiten. 
Inkoopvoorwaarden: deze algemene inkoopvoorwaarden. 
Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen KNGF en Leverancier waarop deze Inkoopvoorwaarden ingevolge artikel 2.1 van toepassing zijn. 

 

2. Toepasselijkheid 

2.1. Deze Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanvragen, aanbiedingen en Overeenkomsten waarbij KNGF optreedt als aanvragende en/of kopende partij voor de levering van goederen, dan wel als aanvrager en/of opdrachtgever en/of afnemer voor het leveren van diensten al dan niet in combinatie met de levering van goederen. 
2.2. Afwijking van de Inkoopvoorwaarden ten nadele van KNGF is alleen mogelijk indien en voor zover KNGF deze afwijking voorafgaand aan het aangaan van de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard. 
2.3. Eventuele algemene voorwaarden van Leverancier, in welke vorm en onder welke benaming dan ook, zijn niet van toepassing op en/of maken geen deel uit van de Overeenkomst. De toepasselijkheid van dergelijke algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
2.4. In geval van strijdigheid tussen enige bepaling in de Overeenkomst en (enige bepaling in) deze Inkoopvoorwaarden, prevaleert de bepaling in de Overeenkomst.

 

3. Tot standkoming overeenkomsten 

3.1. Aanvragen voor een aanbieding binden KNGF niet en gelden als een uitnodiging tot het uitbrengen van een aanbieding door Leverancier. Indien op een aanvraag van KNGF een aanbieding van Leverancier volgt, is deze aanbieding onherroepelijk gedurende een periode van ten minste 30 kalenderdagen na ontvangst van de aanbieding door KNGF, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 
3.2. KNGF is niet gehouden de kosten die verband houden met het doen van een aanbieding te vergoeden. 
3.3. Indien KNGF een schriftelijke, namens haar ondertekende opdracht tot het leveren van goederen en/of het leveren van diensten verstrekt die in overeenstemming is met de aanbieding van Leverancier, komt de Overeenkomst tot stand op het moment dat Leverancier de opdracht van KNGF ontvangt. 
3.4. In gevallen anders dan geregeld in de artikelen 3.1 - 3.3 van deze Inkoopvoorwaarden komt uitsluitend een Overeenkomst tot stand indien KNGF een aanbieding van Leverancier heeft aanvaard door middel van een schriftelijke, door haar ondertekende opdracht. 
3.5. KNGF heeft het recht wijzigingen en/of aanvullingen op de aanbieding aan te brengen. In dat geval komt de Overeenkomst tot stand op het moment dat KNGF van Leverancier de schriftelijke bevestiging ontvangt van de opdracht tot het leveren van goederen en/of het leveren van diensten overeenkomstig de gewijzigde dan wel aangevulde aanbieding. 
3.6. Indien KNGF aan Leverancier geen schriftelijke opdracht heeft verstrekt of aanvaarding heeft aanvaard zoals bedoeld in de artikelen 3.3 - 3.5 van deze Inkoopvoorwaarden, is zij tot geen enkele vergoeding aan Leverancier gehouden en kunnen uit gedragingen of uitingen van KNGF ten laste van haar geen (pre)contractuele verplichtingen jegens Leverancier ontstaan. Indien Leverancier zonder schriftelijke opdracht of aanvaarding als bedoeld in de artikelen 3.3 - 3.5 van deze Inkoopvoorwaarden een aanvang maakt met werkzaamheden en/of diensten, doet hij dit voor eigen rekening en risico. 
3.7. KNGF heeft het recht om, met inachtneming van de maatstaven van redelijkheid en billijkheid, wijzigingen in de aard en omvang van de Overeenkomst, waaronder de te leveren goederen, te verlangen. 
3.8. Met uitzondering van de verstrekking van een schriftelijke opdracht ingevolge artikel 3.3 en de schriftelijke aanvaarding van een aanbieding ingevolge artikel 3.4 van deze Inkoopvoorwaarden, wordt in deze Inkoopvoorwaarden correspondentie per e-mail gelijkgesteld aan uitwisseling van schriftelijke stukken. De in de artikel 3.3 en artikel 3.4 van deze Inkoopvoorwaarden bedoelde schriftelijk correspondentie kan wel als bijlage bij een e-mail worden verzonden. 

 

4. Prijzen, tarieven, facturen en betaling 

4.1. De overeengekomen prijzen en tarieven zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vast en luiden in Euro’s, exclusief BTW. 

4.2. De prijzen omvatten alle kosten in verband met de nakoming van de verplichtingen van Leverancier, waaronder in ieder geval begrepen – maar niet beperkt tot – de kosten van transport, inklaring, verzekering, vervoer, vergunningen, keuringen, gereedschappen, apparatuur, eventuele invoerrechten en overige heffingen, installatie en instructie. Reiskosten, verblijfkosten en reisuren worden uitsluitend door KNGF vergoed indien en voor zover dit schriftelijk is overeengekomen.

4.3. Betaling van facturen van Leverancier vindt plaats, tenzij anders overeengekomen, binnen 45 kalenderdagen na ontvangst van de factuur door KNGF. Door overschrijding van deze termijn is KNGF niet van rechtswege in verzuim. In het geval van niet tijdige betaling en na schriftelijke aanzegging daarvan, kan KNGF enkel wettelijke rente ex artikel 6:119 BW verschuldigd zijn. De toepasselijkheid van artikel 6:119a BW is uitgesloten.
4.4. Betaling door KNGF houdt op geen enkele wijze afstand van recht in. 
4.5. KNGF is te allen tijde bevoegd om vorderingen van Leverancier op KNGF te verrekenen met vorderingen die KNGF uit welke hoofde dan ook heeft op Leverancier. 

 

5. Verrekening en opschorting 

5.1. KNGF is bevoegd tot verrekening van haar schuld jegens Leverancier met al hetgeen KNGF te vorderen heeft en/of te vorderen zal hebben van Leverancier. 
5.2. Onder Leverancier in de zin van artikel 5.1 van deze Inkoopvoorwaarden worden tevens begrepen alle rechtspersonen binnen de groep in de zin van artikel 2:24b BW waarmee Leverancier is verbonden. 
5.3. Verrekening door Leverancier van haar schuld jegens KNGF met al hetgeen zij te vorderen heeft en/of te vorderen zal hebben van KNGF, is uitgesloten. 
5.4. In afwijking van het in de artikelen 6:52 en 6:80 BW bepaalde is KNGF bevoegd de nakoming van op haar rustende verbintenissen jegens Leverancier op te schorten totdat voldoening van haar vordering op Leverancier plaatsvindt, waarbij niet vereist is dat die vordering van KNGF op het moment van opschorting opeisbaar is en tevens niet vereist is dat tussen die schuld en die vordering enige samenhang bestaat. 

 

6. Levering, eigendom en risico 

6.1. Voor de interpretatie van leveringscondities zijn van toepassing de ‘Incoterms’, editie 2010, zoals vastgesteld door de Internationale Kamer van Koophandel te Parijs. 
6.2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschiedt levering van zaken 'Delivered Duty Paid' ('DDP'), afgeleverd op de overeengekomen afleverlocatie, stipt op het overeengekomen tijdstip of binnen de overeengekomen termijn. Indien levering na het overeengekomen tijdstip of de overeengekomen termijn uitblijft, is Leverancier in verzuim. 
6.3. De eigendom en het risico van goederen gaan over van Leverancier op KNGF op het moment dat de goederen feitelijk zijn geleverd en door KNGF zijn aanvaard. 

 

7. Intellectuele eigendomsrechten 

7.1. Alle intellectuele eigendomsrechten op het door KNGF in verband met de uitvoering van de Overeenkomst verstrekte, alsmede op alle in verband met de uitvoering van de Overeenkomst ontstane en vervaardigde ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur, verpakkingen, reclamemateriaal en andere gegevens, alsmede die welke zijn ontstaan in verband met de uitvoering van de Overeenkomst, behoren in eigendom toe aan KNGF. 
7.2. De in artikel 7.1 van deze Inkoopvoorwaarden bedoelde goederen mogen zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van KNGF niet worden gewijzigd, bewerkt, verveelvoudigd, openbaar gemaakt, ter kennis van derden worden gebracht of op andere wijze worden gebruikt. 
7.3. Leverancier zal op eerste schriftelijke verzoek van KNGF alle in artikel 7.1 van deze Inkoopvoorwaarden bedoelde goederen vrij van kosten aan KNGF retourneren. 
7.4. Leverancier zal op eerste schriftelijke verzoek van KNGF het gebruik van aan KNGF toebehorende intellectuele eigendomsrechten, waaronder het gebruik van haar naam of logo, onmiddellijk staken en gestaakt houden. KNGF is niet aansprakelijk voor eventueel als gevolg daarvan door Leverancier te lijden schade. 
7.5. Door gebruik van aan KNGF toebehorende intellectuele eigendomsrechten zonder haar uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming verbeurt Leverancier een onmiddellijk opeisbare boete van € 20.000 per overtreding en € 2.000 per dag voor iedere dag dat die overtreding voortduurt. Daarnaast behoudt KNGF, in afwijking van het bepaalde in artikel 6:92 BW, recht op vergoeding van als gevolg van die overtreding geleden schade. 

 

8. Gebruik van persoonsgegevens 

8.1. Leverancier zal door KNGF verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen, deze niet zonder uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming van KNGF aan derden verstrekken en zal voorts alle toepasselijke wet- en regelgeving hieromtrent naleven. 
8.2. Leverancier dient passende technische en organisatorische maatregelen te treffen ter beveiliging van de aan haar verstrekte persoonsgegevens. 
8.3. Door overtreding van het bepaalde in de artikelen 8.1 en 8.2 van deze Inkoopvoorwaarden verbeurt Leverancier een onmiddellijk opeisbare boete van € 20.000 per overtreding en € 2.000 per dag voor iedere dag dat die overtreding voortduurt. Daarnaast behoudt KNGF, in afwijking van het bepaalde in artikel 6:92 BW, recht op vergoeding van als gevolg van die overtreding geleden schade. 

 

9. Aansprakelijkheid 

9.1. Leverancier staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde goederen en/of diensten en garandeert dat deze de overeengekomen eigenschappen bezitten en, indien aanwezig, in overeenstemming met de overeengekomen specificaties zijn. 
9.2. Leverancier is aansprakelijk voor alle door KNGF geleden of nog te lijden directe en indirecte schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van Leverancier in de nakoming van de verplichtingen krachtens de Overeenkomst. 
9.3. KNGF is jegens Leverancier of derden niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit of samenhangend met de uitvoering van de Overeenkomst, tenzij deze het gevolg is van aan haar toe te rekenen opzet of bewuste roekeloosheid. 
9.4. Leverancier vrijwaart KNGF voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit, samenhangen met of in enig verband staan tot de Overeenkomst. 

 

10. Geheimhouding en publiciteit  

10.1. Leverancier verplicht zich tot geheimhouding jegens derden ten aanzien van alle vertrouwelijke informatie en gegevens afkomstig van, dan wel betrekking hebbend op KNGF, voor zover deze informatie en gegevens in het kader van de aanbieding of Overeenkomst aan Leverancier bekend zijn geworden, behoudens wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking of openbaarmaking van dergelijke informatie aan de bevoegde rechter. 
10.2. Tenzij expliciet schriftelijk anders overeengekomen, heeft KNGF het recht om in publicaties en interviews e.d. bekendheid te geven aan het bestaan van tussen KNGF en Leverancier gesloten Overeenkomst. 
10.3. In aanmerking nemende dat negatieve publiciteit KNGF en de door haar behartigde belangen grote schade kan toebrengen, dient Leverancier voorafgaand aan het doen van uitlatingen omtrent de relatie tussen partijen en/of de tussen hen gesloten Overeenkomst, van welke aard of strekking dan ook, uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming te verkrijgen van KNGF. 
10.4. Niettegenstaande het bepaalde in artikel 10.3 van deze Inkoopvoorwaarden zal Leverancier zich te allen tijde onthouden van gedragingen of verklaringen die schade of andere negatieve gevolgen voor KNGF kunnen hebben. 
10.5. Door overtreding van het bepaalde in de artikelen 10.1, 10.3 en 10.4 van deze Inkoopvoorwaarden, verbeurt Leverancier per overtreding een onmiddellijk opeisbare boete van € 20.000 per overtreding. Daarnaast behoudt KNGF, in afwijking van het bepaalde in artikel 6:92 BW, recht op vergoeding van als gevolg van die overtreding geleden schade. 

 

11. Overname personeel 

11.1. Leverancier zal tijdens de duur van de Overeenkomst en gedurende een periode van 12 maanden nadat de Overeenkomst is beëindigd geen medewerkers van KNGF in dienst nemen, dan wel hen op enigerlei wijze bij haar activiteiten betrekken zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van KNGF. 
11.2. Door overtreding van deze bepaling verbeurt Leverancier een onmiddellijk opeisbare boete van € 50.000,-per overtreding. Daarnaast behoudt KNGF, in afwijking van het bepaalde in artikel 6:92 BW, recht op vergoeding van als gevolg van die overtreding geleden schade. 

 

12. Beëeindiging van de overeenkomst 

12.1. KNGF heeft het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke mededeling per direct op te zeggen, zonder dat enige ingebrekestelling, opzegtermijn of rechterlijke tussenkomst is vereist, indien: (a) indien één of meerdere bepalingen van de Overeenkomst (inclusief deze Inkoopvoorwaarden) door Leverancier niet, niet tijdig of niet behoorlijk worden nageleefd; (b) indien Leverancier een akkoord aan zijn crediteuren aanbiedt, faillissement of (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, dan wel krachtens wetsbepaling onder bewind, beheer of curatele wordt gesteld; (c) indien Leverancier failliet wordt verklaard; of (d) indien Leverancier (onderdelen van) haar onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt. Het voorgaande geldt onverminderd overige rechten van KNGF uit welken hoofde dan ook, waaronder het vorderen van schadevergoeding, en zulks zonder dat KNGF tot enige schadevergoeding is gehouden.
12.2. Naast deze in artikel 12.1 van deze Inkoopvoorwaarden opgenomen aanvullende regeling, kunnen beide partijen een beroep doen op de wettelijke geregelde bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst. 
12.3. In geval van opzeggen van de Overeenkomst op een wijze zoals beschreven in artikel 12.1 van deze Inkoopvoorwaarden, worden alle op Leverancier rustende verplichtingen jegens KNGF terstond opeisbaar. 
12.4. Leverancier aanvaardt dat KNGF duurovereenkomsten te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden kan opzeggen, tenzij expliciet anders overeengekomen, zonder dat als gevolg daarvan ten laste van KNGF enige verplichting tot vergoeding van schade ontstaat. 

 

13. Conversie 

13.1. Indien één van de bepalingen in deze Inkoopvoorwaarden nietig of vernietigd is, dan komt aan die nietige of vernietigde bepaling de toelaatbare werking toe die aan de strekking daarvan zo veel mogelijk beantwoordt. 

 

14. Toepasselijk recht en geschillen 

14.1. Op deze Inkoopvoorwaarden, alsmede op alle aanbiedingen en Overeenkomsten waarop deze Inkoopvoorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten. 
14.2. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met de tussen partijen besloten Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Onze website gebruikt cookies