Stichting KNGF Geleidehonden (Kamer van Koophandel 41200230), verleent je hierbij toegang tot geleidehond.nl (de website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen. KNGF Geleidehonden behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededeling te hoeven doen. De (op of via deze website) aan jou ter beschikking gestelde informatie, aanbevelingen en/of diensten (hierna genoemd Informatie) is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Informatie en aansprakelijkheid 

De informatie op onze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. KNGF Geleidehonden is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of onmogelijkheid te gebruiken) van de website, daaronder begrepen schade ten gevolge van virussen of de onjuistheid of onvolledigheid van de Informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van KNGF Geleidehonden. KNGF Geleidehonden is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen. 

Eigendomsrechten

Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website en de Informatie daarop, bij KNGF Geleidehonden. Bezoekers mogen de website en de Informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de website of van de webinformatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website van KNGF Geleidehonden in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de website van KNGF Geleidehonden en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van KNGF Geleidehonden.

Onze website gebruikt cookies